STATUT FUNDACJI INICJATYW KULTURALNYCH
w Radomsku
Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone w dn. 19 grudnia 2007 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, zwana w treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona z woli osób fizycznych, wymienionych w załączniku do statutu, zwanych dalej fundatorami – założycielami Fundacji, w dniu 5 czerwca 1991 roku aktem notarialnym, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Radomsku nr 1259/9l.
Lista fundatorów stanowi załącznik do statutu.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów o fundacjach.
3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2
Fundacja prowadzi działalność w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2a
Fundacja posługuje się nazwą „Fundacja Inicjatyw Kulturalnych”. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu „FIK”.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Radomsko.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Nadzór nad Fundacją, co do zgodności jej działania z przepisami prawa i statutem oraz celami, w jakich Fundacja została ustanowiona, sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5
Celem Fundacji jest:
1. Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz ich upowszechnianie.
2. Tworzenie materialnych warunków osobom uzdolnionym artystycznie.
3. Pomoc materialna i rzeczowa uczniom i studentom utalentowanym artystycznie znajdującym się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów.
4. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,także na rzecz rozwijania kultury i sztuki regionu
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

§ 6
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
2. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.
3. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
5. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.
6. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
7. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
8. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.
9. Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.
10. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
11. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
12. Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
13. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.
14. Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

§ 6a
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział III

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 7
Organami Fundacji są: Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” i Komisja Rewizyjna.
§ 8
1. W skład Rady wchodzą:
– fundatorzy – założyciele Fundacji, którzy zostali wymienieni w załączniku do niniejszego statutu
– inni ofiarodawcy wskazani przez fundatorów powołani uchwałą Rady
– osoby wskazane przez fundatorów powołane uchwałą Rady.
2. Do kompetencji Rady należy:
– powoływanie i odwoływanie Zarządu na wniosek Prezesa
– powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej
– wybór Prezesa Rady z grona fundatorów
– dokonywanie zmian w składzie Zarządu na wniosek Prezesa
– uchwalanie regulaminu Zarządu
– ocena realizacji celów Fundacji
– inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji
– przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonania zadań statutowych na wniosek Prezesa
– udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
– dokonywanie zmian w swym składzie
– ustalanie wynagrodzenia Dyrektora Fundacji na wniosek Prezesa.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.
4. Kadencja Prezesa ustaje na skutek:
– złożenia rezygnacji
– śmierci
– odwołania przez Radę Fundacji w przypadku działania sprzecznego ze statutem lub na szkodę Fundacji.
5. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 2 Rada podejmuje jawnie w drodze uchwały.
6. Rada obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwoływane są przez Prezesa Rady z jego inicjatywy, Zarządu lub na wniosek połowy składu Rady.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej składu Rady.
9. Uchwała w sprawie odwołania Prezesa zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
10. Członek Rady Fundacji, z wyłączeniem fundatorów, może zostać odwołany ze składu Rady na podstawie uchwały Rady bezwzględną większością głosów.

§ 9
1. Zarząd składa się z Dyrektora i do 5 członków.
2. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes, Dyrektor lub inne osoby upoważnione przez Radę.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
– kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz przed Sądem i poza Sądem
– składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
– uchwalanie programów i planów działania Fundacji
– uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych
– przedkładanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji celem oceny Komisji Rewizyjnej
– nadzór nad działalnością Zakładów Fundacji
– przyjmowanie na rzecz Fundacji darowizn, spadków, zapisów
– powoływanie i ustalanie struktury pracowniczej Fundacji Inicjatyw Kulturalnych
– stwierdzenie stanu likwidacji Fundacji.
4. Zarząd prowadzi listę ofiarodawców.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Dyrektor składa Zarządowi sprawozdanie ze swych czynności.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Dyrektora lub Prezesa Fundacji.
7. Posiedzenie Zarządu prowadzi Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona albo Prezes, gdy zebranie Zarządu jest przez niego zwołane.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
9. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powołanych przez Radę Fundacji. Powołuje się ją na czas 3 lat. Komisja Rewizyjna bada przedłożony przez Zarząd coroczny Bilans Fundacji, a także sprawozdanie Zarządu i przedkłada Radzie wniosek o zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium.
10. Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje honorowo.
11. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
– upływu kadencji
– złożenia rezygnacji
– odwołania przez Radę
– śmierci członka Zarządu.
12. Bieżący nadzór nad pracami Zarządu sprawuje Prezes Fundacji, który swoje opinie przedstawia Radzie Fundacji.
13. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji oraz osoby z nimi spokrewnione lub spowinowacone, albo pozostające z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 10
1. Dla realizacji celów statutowych Rada Fundacji powołuje Zakłady.
2. Zakłady realizują cele i zadania Fundacji zgodnie z niniejszym statutem oraz uchwałami jej organów.
3. Na czele Zakładu stoi Kierownik powołany przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu i Prezesa. Zarząd udziela Kierownikowi stosownego pełnomocnictwa.
4. Wynagrodzenie Kierownika ustala Rada Fundacji na wniosek Zarządu i Prezesa.
5. Strukturę organizacyjną Zakładu oraz warunki pracy i płacy jego pracowników ustala Kierownik, a zatwierdza Zarząd w porozumieniu z Prezesem.
6. Czynności prawne w imieniu Zakładu podejmuje Kierownik, jako pełnomocnik Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
– dotacji osób prawnych, grantów, dotacji i subwencji instytucji i osób prawnych krajowych i zagranicznych
– dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych
– darowizn, spadków i zapisów,
– dochodów ze zbiórek, aukcji, licytacji i innych imprez publicznych,
– odsetek i innych wpływów.
3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
4. Składniki majątku trwałego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej Fundacji, podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz ich osób bliskich.

§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Rejestr dochodów Fundacji prowadzi Zarząd.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA, NIEODPŁATNA I GOSPODARCZA FUNDACJI ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§ 13
1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań i celów statutowych Fundacji.

§ 14
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 15
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi.

Rozdział VI

POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 16
1. Dla pełniejszego realizowania swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cele Fundacji uległyby istotnej zmianie.
3. Uchwała w sprawie połączenia podejmowana jest przez Radę Fundacji na podstawie uzgodnionego między Zarządami łączących się Fundacji protokołu ustaleń, dotyczących w szczególności statutu połączonych Fundacji, spraw majątkowych, w tym wcześniejszych zobowiązań oraz form realizacji obydwu Fundacji.
4. Połączenie następuje przy odpowiednim stosowaniu przepisów o utworzeniu Fundacji i jej likwidacji.

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku wyczerpania środków finansowych oraz majątku Fundacji. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu. Uchwała Rady Fundacji zapada większością 2/3 głosów. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Radę oraz Ministra Kultury i Sztuki.
3. Likwidatorem jest Prezes Rady, chyba że Rada Fundacji powoła innego likwidatora.
4. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele rozwoju kultury.

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU

§ 18
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa lub Zarządu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.